Intervju med Gary Yourofsky, del 2

16 Dec

(english version in comment field)

Jag såg ett klipp från en israelisk tv-show där du intervjuades och I det närmaste fick programledarna att tappa hakan genom att slå fast att det pågår en ny förintelse. Vad får du för reaktioner på den terminologi du använder rent generellt?

(min erfarenhet är att folk är VÄLDIGT lättkränkta när man påpekar den process som föregår deras söndagsstek, till exempel)

Först och främst är det viktigt att notera att djuren var de första offren för slaveri, tortyr, förtryck och mord. Människan förfinade dessa psykotiska metoder på djuren innan de började använda dem på varandra. Och när det kommer till bara antalet, så har INGEN lidit som djuren har lidit. De senaste 12 månaderna så har 60 miljarder landlevande djur och 90 miljoner marina djur förslavats, mördats och styckats av kött-, mejeri-, och äggindustrin!

Sedan, när du även räknar med de miljarder djur som förslavats, förtryckts och mördats i djurförsök, jakt, klädindustrin, rodeos, cirkusar, djurparker med mera, så kommer du att upptäcka att förintelsen av djuren är den största och längsta förintelse som någonsin förekommit.

I det nazistiska Tyskland slet man barnen ur armarna på judiska kvinnor. Inom mejeriindustrin stjäl man är kalvarna  från sina mödrar direkt efter födseln. Andra djurmödrar (honor, grisar, får, etc) får sina bebisar stulna från sig inom veckor eller månader efter födseln. Att skilja familjer åt var en sjuk, psykologiskt nedbrytande taktik som nazisterna använde för att bryta ned stoltheten hos det judiska folket och för att begränsa deras förmåga att slå tillbaka och kämpa. Nazisterna lånade denna taktik från kött- mejeri- och äggindustrin.6a0120a610bec4970c0168e6b56299970c-500wi

Judar tatuerades för att märka dem. Alla djur inom kött- och mejeriindustrin är antingen brännmärkta eller får en nummerbricka i ett öra. Judarna skickades till gaskammare i samma typ av utrotningslastbilar som används för att skicka djur till slakthusen. Nazisterna konstruerade byggnader för att massakrera judar, romer, svarta mm.

Slakthusen är strategiskt byggda over hela planeten för att mörda och lemlästa djur. Båda grupperna var och blir behandlade som ingenting. Som om de inget betyder. Du kan också jämföra de båda förintelserna på detta sätt: om du beger dig till det närmaste slakteriet för kor eller grisar, tar bort alla djuren och ersätter dem med judar så har du återskapat Birkenau och Auschwitz. Reser du tillbaka 70 år I tiden till Birkenau och Auschwitz och ersätter judarna med grisar och kor så har du återskapat ett slakthus och därmed återskapat förintelsen. Under mina föreläsningar I Israel nyligen, efter att jag visat min nya slakthusvideo vilken man kan se på adaptt.org  i VIDEO-sektionen (klicka andra videos, scrolla ned till 2012 SLAUGHTERHOUSE VIDEO), frågade jag tusentals människor följande fråga: hur kommer det sig, att om det hade varit hundar och katter i videon så hade du varit bestört. Om det hade varit barn så hade du kallat det för mord. Men istället är offren kor och höns och fisk, och plötsligt är det ingen som bryr sig. Det är ok? Så jag är lite förvirrad här.

Är problemet slakthuset? Eller handlar det om vem som blir slaktad? Det är ett HUS FÖR SLAKT. Varför existerar det ens. I synnerhet i ett land som älskar att säga “ALDRIG IGEN. DET KOMMER ALDRIG ATT HÄNDA IGEN. Jag har nyheter till er: Djurens förintelse ägde rum långt innan den judiska förintelsen, under den judiska förintelsen och fortsätter fortfarande.

Det är dags för Israel att bli den första nationen på den här planeten att förbjuda koncentrationsläger en gång för alla. Som tur var tog de flesta israeler till sig budskapet och förändrade sina liv. Det är en riktig vegansk revolution som pågår där. Deras största tv-station har just gjort en “undercover” rapport från ett slakthus i Israel och vreden är enorm. Israel kommer att vara det mest djurvänliga landet inom en nära framtid.

Annonser

Ett svar to “Intervju med Gary Yourofsky, del 2”

 1. vegetarianan 16 december, 2012 den 14:50 Europe/Stockholm12 #

  I saw an clip from an israeli tv-show where you were interviewed and got the interviewers maybe to drop their jaws a bit stating that we have a new holocaust on our hands. What are the reactions to the terminology you use in general?
  (my own experience is that people are VERY easily offended when one point out the process that precedes the Sunday steak for example).

  First, it is important to note that animals were the first victims of slavery, torture, oppression and murder. Humans perfected these psychotic techniques and travesties on animals before they used them on each other. By sheer numbers alone, NO ONE has ever suffered like animals have suffered. In the last 12 months, 60 billion land animals and 90 billion marine animals were enslaved, murdered and dismembered by the meat, dairy and egg industries! Then, when you include the billions of other enslaved, oppressed or murdered animals who were tortured or killed in vivisection experiments, hunting, the clothing industries, rodeos, circuses, zoos, etc., you can see that the animal holocaust is the largest and longest-running holocaust that has ever existed.

  In Nazi Germany, Jewish women had their babies ripped from their arms. In the dairy industry, calves are stolen from their mothers after birth. Other animal mothers (hens, pigs, sheep, etc.) have their babies stolen away in weeks or months. Separating families was a sick, psychologically-devastating tactic the Nazis used to weaken the pride of Jewish people and inhibit their desire to retaliate and fight back. The Nazis borrowed this tactic from the meat, dairy and egg industries. Jews were tattooed to mark them. All animals in the meat and dairy industries are branded with hot irons, or ear-notched with a numerical tag. Jews were sent to the gas chambers in the same extermination trucks that send animals to slaughterhouses. The Nazis constructed buildings to massacre Jews, Gypsies, blacks, etc.

  Slaughterhouses are strategically built all across the planet to murder and dismember animals. Both groups were/are treated like nothing, like they don’t matter. You can also compare the two holocausts this way: If you go to the nearest cow or pig slaughterhouse and remove the animals and replace them with Jews, you have now re-created Birkenau and Auschwitz. If you went back 70 years to Birkenau and Auschwitz, and removed the Jews and replaced them with cows or pigs, you have re-created an animal prison and a slaughterhouse, and thus, re-created a Holocaust. During my recent lectures in Israel, after I showed my new slaughterhouse video, which can be viewed on my adaptt.org website in the VIDEOS section (click OTHER VIDEOS, scroll down to 2012 SLAUGHTERHOUSE VIDEO), I asked 1000s of people the following: “How come if the animals in that video were dogs or cats, you’d be outraged? If they were kids, you’d be screaming bloody murder! Instead the victims are cows and chickens and fish and all of a sudden no one cares. It’s okay?” So I’m a little confused here. Is the slaughterhouse a problem? Or is the problem who’s getting killed in the slaughterhouse? It’s a HOUSE OF SLAUGHTER. Why does it even exist? Especially in a country that loves to say, “NEVER AGAIN. IT’LL NEVER HAPPEN AGAIN.” I got some news for you. The animal holocaust was happening long before the Jewish holocaust, during the Jewish holocaust and it’s still happening today.
  It’s time for Israel to become the first nation on this planet to abolish concentration camps once and for all.” Fortunately, most Israelis embraced the message and have changed their lives. There’s quite a vegan revolution taking place there. Their major station just did a huge undercover report on a slaughterhouse there and the outrage is palpable. Israel will be the most animal-friendly nation one day in the near future.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: